ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Statut Szkoły
Szkoła
Kierunki Kształcenia
Nauczyciele
Biuletyn Informacji Publicznej
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o Miłości
Międzyszkolny Test Wiedzy Multimedialnej
Do pobrania
Jan Paweł II Przyjaciel i Mistrz Młodych
Kontakt
Ogłoszenia i zamówienia
RODO
Konkurs
Z ANGIELSKIM
PRZEZ ŚWIAT
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy wczoraj i dziś
Radocza to niezmiernie malownicza, podbeskidzka wieś z uroczym, drewnianym kościółkiem z roku 1535. Znajduje się ona na południowo-wschodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad rzeką Skawą. Powstała już u schyłku XIII wieku, a od 1326 roku stała się własnością Radwanity RADOSZA. W ciągu wieków wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli, by ostatecznie, na początku XX w., zostać własnością żony sędziego Antoniego Banasia - Zofii. I tak w rękach rodziny Banasiów pozostała do roku 1945.
Początki nauczania na terenie Radoczy i ościennych wsi sięgają już XVI wieku. Do momentu tworzenia szkolnictwa powszechnego, czyli do XIX wieku, były to tylko szkółki parafialne. To na tych terenach, w 1910 roku powstała Ludowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Bachowicach, nosząca imię Królowej Jadwigi, będąca drugą szkołą w kraju o takiej specjalności. Założyli ją dwaj rodacy, ksiądz dr Franciszek Gołba, katecheta gimnazjum św. Jacka w Krakowie i dr Franciszek Stefczyk, dyrektor patronatu spółek oszczędnościowych i Kas Reifeisena (znanych dziś pod nazwą Kas Stefczyka). Od stycznia 1922 roku do czasu zakończenia działalności szkoły stanowisko kierowniczki piastowała pani Teofila Bochenek. W gruncie rzeczy była to szkoła gospodyń wiejskich, która po II wojnie światowej, dnia 15 października 1945 roku wznowiła swoją działalność, aby ją decyzją władz oświatowych zakończyć.
Natomiast na terenie Radoczy, w roku 1921, powstała szkoła koszykarska kształcąca adeptów wikliniarstwa. Dopiero po reformie rolnej, jesienią 1945 roku, przekazano na rzecz oświaty rolniczej około 25 ha wraz z zabudowaniami po dawnym majątku Banasiów. Stąd na terenach podworskich, z części zabudowań mieszkalnych, stajni i kuźni czy „okrąglaka”- pozostałości po dworskiej hydroforni, powstał Zespół Szkół Rolniczych.
Dlatego już w październiku 1946 roku można było otworzyć 2-letnią Średnią Szkołę Rolniczą przemianowaną później na Gminną Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym organizatorem i kierownikiem był Jan Jarosz, który po 26 dniach działalności został aresztowany przez UB za przynależność do niepodległościowej organizacji WiN i osiem lat spędził w więzieniu. Dopiero na początku lat siedemdziesiątych w Radoczy powstaje nowa szkoła, nowy internat, a gospodarstwo szkolne wzbogaca się o nowoczesne, w tych czasach, zabudowania inwentarskie i warsztaty szkolne, które oddane zostają do użytkowania na początku lat osiemdziesiątych.
W 1974 roku powstaje pierwsze technikum, które w 1998 roku wchodzi w skład nowo powołanego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Do roku 1999 szkoła nie miała imienia. Dopiero w wyniku starań dyrekcji i grona pedagogicznego, w styczniu tegoż roku, zapadła decyzja przyjęcia przez Zespół Szkół, imienia Jana Pawła II. Sztandar szkoły poświęcony został przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II podczas wizyty w sąsiednich Wadowicach,  w dniu 16 czerwca. Natomiast uroczystości formalnego nadania imienia  i poświęcenia szkoły odbyły się 26 czerwca 1999 roku. Mszę świętą celebrował JE kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, który poświęcił tablicę pamiątkową i uczestniczył w oficjalnych uroczystościach. Akt nadania imienia, wręczył dyrekcji starosta powiatu wadowickiego - pan Józef Kozioł. W uroczystości wzięli udział oficjalni goście oraz absolwenci, świętujący w tym dniu 25-lecie istnienia Technikum Rolniczego w Radoczy.
W kolejnych latach placówka dydaktyczna dynamicznie się rozwijała, zyskując na wizerunku.
Szkoła od lat utrzymuje wysoki poziom kształcenia. Za wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendia Premiera oraz nagrody Starosty Wadowickiego. Od szeregu lat uczniowie zostają laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uzyskując tym samym indeksy na wyższe uczelnie. Swego czasu corocznie najlepsi uczniowie wyjeżdżali na kilkumiesięczne praktyki do Szwajcarii, gdzie w rodzinach szwajcarskich rolników, zapoznawali się z nowoczesnymi i ekologicznymi zasadami gospodarowania, doskonalili język niemiecki i otrzymywali wynagrodzenie.
Obecnie Zespół Szkół w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży współpracuje z holenderską szkołą z Silvolde. Uczniowie realizują projekty  w języku angielskim dotyczące różnych aspektów życia i kultury Holandii i Polski, a przy tym poznają ciekawe miejsca, ludzi, ich mentalność, doświadczają niezapomnianych wrażeń w kontakcie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim doskonalą umiejętności językowe. W wyniku ciągłych zmian na rynku pracy szkoła dostosowuje ofertę edukacyjną  do obecnych standardów i podejmuje różne inicjatywy w celu aktywizacji zawodowej młodzieży. Stąd powstają nowe kierunki związane nie tylko z rolnictwem. Obecnie uczniowie mają możliwość wyboru takich zawodów jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych,  kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz. Mogą także rozpocząć naukę w liceum ogólnokształcącym.
Zespół Szkół uczestniczy w projektach unijnych, np. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, w ramach którego organizowane są różnorodne kursy zawodowe, zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe a także staże i wizyty zawodoznawcze oraz studyjne. Projekt ma na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej  z potrzebami rynku pracy.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych oraz logistyki uczestniczyli  w projekcie "Praktyka czyni mistrza" - Mobilność osób uczących się i kadry  w ramach kształcenia zawodowego. Młodzież odbywała 4-tygodniową praktykę  we włoskich zakładach pracy, poznając warunki pracy i środowisko lokalne Bolonii.
Twórcza współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Karpia” stworzyła możliwość ubiegania się szkoły o wpis na listę produktów lokalnych „Radoczańskiego jabłecznika”, ciasta od lat pieczonego przez naszych podopiecznych. Uczniowie osiągają również sukcesy w konkursach i olimpiadach z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych związanych z nowymi kierunkami kształcenia. Wymienić tutaj należy: Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Turniej Motoryzacyjny oraz konkursy gastronomiczne i liczne przeglądy artystyczne. Uczniowie Zespołu Szkół osiągają też liczne sukcesy w sporcie. Byli już dwukrotnymi złotymi medalistami w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Lekkoatleci oraz tenisiści stołowi  z powodzeniem startowali w finałach tych Igrzysk.
Ciekawymi inicjatywami są cyklicznie organizowane: Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II, uhonorowany przez Ministra Sportu i Turystyki w Ogólnopolskim Konkursie na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
Nauka w Zespole odbywa się na jedną zmianę. W porozumieniu z przewoźnikami przyjazdy i odjazdy autobusów zostały dostosowane do rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych. Szkoła posiada miejsca parkingowe, z których mogą korzystać uczniowie. Szkoła dysponuje własnym autokarem.
Placówka posiada również profesjonalnie wyposażoną bazę techno dydaktyczną oraz pojazdy do nauki jazdy. Uczniowie kształcący się w zawodach, w których podstawa programowa przewiduje uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami tj. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz szkoła branżowa I stopnia  w zawodzie mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych nie ponoszą kosztów szkolenia podstawowego związanych z nauką przepisów ruchu drogowego i nauką kierowania pojazdem, uzyskując tym samym BEZPŁATNIE prawo jazdy  kategorii B i T, a uczniowie technikum pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej  I stopnia w zawodzie kierowca mechanik - bezpłatnie prawo jazdy kategorii B.
Od września 2014 roku szkoła zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści