ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
O szkole
Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy wczoraj i dziś
Radocza to niezmiernie malownicza, podbeskidzka wieś z uroczym, drewnianym kościółkiem z roku 1535. Znajduje się ona na południowo-wschodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad rzeką Skawą. Powstała już u schyłku XIII wieku, a od 1326 roku stała się własnością Radwanity RADOSZA. W ciągu wieków wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli, by ostatecznie, na początku XX w., zostać własnością żony sędziego Antoniego Banasia - Zofii. I tak w rękach rodziny Banasiów pozostała do roku 1945.
Początki nauczania na terenie Radoczy i ościennych wsi sięgają już XVI wieku. Do momentu tworzenia szkolnictwa powszechnego, czyli do XIX wieku, były to tylko szkółki parafialne. To na tych terenach, w 1910 roku powstała Ludowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Bachowicach, nosząca imię Królowej Jadwigi, będąca drugą szkołą w kraju o takiej specjalności. Założyli ją dwaj rodacy, ksiądz dr Franciszek Gołba, katecheta gimnazjum św. Jacka w Krakowie i dr Franciszek Stefczyk, dyrektor patronatu spółek oszczędnościowych i Kas Reifeisena (znanych dziś pod nazwą Kas Stefczyka). Od stycznia 1922 roku do czasu zakończenia działalności szkoły stanowisko kierowniczki piastowała pani Maria Bochenkówna. W gruncie rzeczy była to szkoła gospodyń wiejskich, która po II wojnie światowej, dnia 15 października 1945 roku wznowiła swoją działalność, aby ją decyzją władz oświatowych zakończyć.
Natomiast na terenie Radoczy, w roku 1921, powstała szkoła koszykarska kształcąca adeptów wikliniarstwa. Dopiero po reformie rolnej, jesienią 1945 roku, przekazano na rzecz oświaty rolniczej około 25 ha wraz z zabudowaniami po dawnym majątku Banasiów. Stąd na terenach podworskich, z części zabudowań mieszkalnych, stajni i kuźni czy „okrąglaka”- pozostałości po dworskiej hydroforni, powstał Zespół Szkół Rolniczych.
Dlatego już w październiku 1946 roku można było otworzyć 2-letnią Średnią Szkołę Rolniczą przemianowaną później na Gminną Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym organizatorem i kierownikiem był Jan Jarosz, który po 26 dniach działalności został aresztowany przez UB za przynależność do niepodległościowej organizacji WiN i osiem lat spędził w więzieniu.
Dopiero na początku lat siedemdziesiątych w Radoczy powstaje nowa szkoła, nowy internat, a gospodarstwo szkolne wzbogaca się o nowoczesne, w tych czasach, zabudowania inwentarskie i warsztaty szkolne, które oddane zostają do użytkowania na początku lat osiemdziesiątych.
W 1974 roku powstaje pierwsze technikum, które w 1998 roku wchodzi w skład nowo powołanego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Do roku 1999 szkoła nie miała imienia. Dopiero w wyniku starań dyrekcji i grona pedagogicznego, w styczniu tegoż roku, zapadła decyzja przyjęcia przez Zespół Szkół, imienia Jana Pawła II. Sztandar szkoły poświęcony został przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II podczas wizyty w sąsiednich Wadowicach, w dniu 16 czerwca. Natomiast uroczystości formalnego nadania imienia i poświęcenia szkoły odbyły się 26 czerwca 1999 roku. Mszę świętą celebrował JE kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, który poświęcił tablicę pamiątkową i uczestniczył w oficjalnych uroczystościach. Akt nadania imienia, wręczył dyrekcji starosta powiatu wadowickiego - pan Józef Kozioł. W uroczystości wzięli udział oficjalni goście oraz absolwenci, świętujący w tym dniu 25-lecie istnienia Technikum Rolniczego w Radoczy.
W kolejnych latach placówka dydaktyczna dynamicznie się rozwijała, zyskując na wizerunku.
Szkoła od lat utrzymuje wysoki poziom kształcenia. Za wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendia Premiera oraz nagrody Starosty Wadowickiego. Od szeregu lat uczniowie zostają laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uzyskując tym samym indeksy na wyższe uczelnie. Swego czasu corocznie najlepsi uczniowie wyjeżdżali na kilkumiesięczne praktyki do Szwajcarii, gdzie w rodzinach szwajcarskich rolników, zapoznawali się z nowoczesnymi i ekologicznymi zasadami gospodarowania, doskonalili język niemiecki i otrzymywali wynagrodzenie.
Obecnie Zespół Szkół współpracuje z holenderską szkołą z Silvolde. Uczniowie realizują projekty w języku angielskim dotyczące różnych aspektów życia i kultury Holandii i Polski, a przy tym poznają ciekawe miejsca, ludzi, ich mentalność, doświadczają niezapomnianych wrażeń w kontakcie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim doskonalą umiejętności językowe.
W wyniku ciągłych zmian na rynku pracy szkoła dostosowuje ofertę edukacyjną do obecnych standardów i podejmuje różne inicjatywy w celu aktywizacji zawodowej młodzieży. Stąd powstają nowe kierunki związane nie tylko z rolnictwem. Obecnie uczniowie mają możliwość wyboru takich zawodów jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych,  kierowca-mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz. Mogą także rozpocząć naukę w liceum ogólnokształcącym pożarniczym i ratownictwa medycznego.
Zespół Szkół uczestniczył też w projektach unijnych, tj. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, w ramach którego organizowane były różnorodne kursy zawodowe, zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe a także staże i wizyty zawodoznawcze oraz studyjne. Projekt miał na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy.
Twórcza współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Karpia” stworzyła możliwość ubiegania się szkoły wpis na listę produktów lokalnych „Radoczańskiego jabłecznika”, ciasta od lat pieczonego przez naszych podopiecznych.
Uczniowie osiągają również sukcesy w konkursach i olimpiadach z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych związanych z nowymi kierunkami kształcenia. Wymienić tutaj należy: Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Turniej Motoryzacyjny oraz konkursy gastronomiczne i liczne przeglądy artystyczne.
Uczniowie Zespołu Szkół osiągają też liczne sukcesy w sporcie. Byli już dwukrotnymi złotymi medalistami w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Lekkoatleci oraz tenisiści stołowi z powodzeniem startowali w finałach tych Igrzysk.
Ciekawymi inicjatywami są cyklicznie organizowane: Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II, uhonorowany przez Ministra Sportu i Turystyki w Ogólnopolskim Konkursie na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
Nauka w Zespole odbywa się na jedną zmianę. W porozumieniu z przewoźnikami przyjazdy i odjazdy autobusów zostały dostosowane do rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych. Szkoła posiada miejsca parkingowe, z których mogą korzystać uczniowie.
Placówka posiada również profesjonalnie wyposażoną bazę techno dydaktyczną oraz pojazdy do nauki jazdy. Uczniowie kształcący się w zawodach, w których podstawa programowa przewiduje uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kierowca mechanik, nie ponoszą kosztów szkolenia podstawowego związanych z nauką przepisów ruchu drogowego i nauką kierowania pojazdem, uzyskując tym samym BEZPŁATNIE prawo jazdy kategorii B.
Od września 2014 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści