ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Technik Geodeta
Technik geodeta podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach na potrzeby gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy oraz dokumentację o charakterze prawnym. Oprócz tworzenia nowych opracowań geodeci są odpowiedzialni za aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze przestrzennym i opisowym. Uczestniczą również w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Geodeci wykonują pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z rozgraniczeń nieruchomości, podziałów, scaleń, wywłaszczeń i innych. Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne. Korzystają z nowoczesnych technologii pomiarowych np. pomiarów satelitarnych GNSS czy skaningu laserowego. Efekty pomiarów opracowują korzystając ze specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
Zatrudnienie
 • firmy geodezyjne
 • firmy budowlane (budownictwo drogowe, kolejowe,mieszkaniowe, przemysłowe itd.)
 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki administracji samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

Kwalifikacje technika geodety:
 • K1 –  BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K2 –  BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Umiejętności absolwenta:
 • zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowanie wyników tych pomiarów
 • wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości
 • aktualizacje i modernizacje bazy danych katastru nieruchomości
 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Praktyczna nauka programów geodezyjnych!
wycieczki zawodowe:
GIS DAY
ZAJĘCIA TERENOWE:
praca z mapami
obsługa sprzętu geodezyjnego
praca z projektami
wykonywanie szkicu polowego

osiągnięcia naszych uczniów:
Etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
wycieczki zawodowe:
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH - WYDZIAŁ GEODEZJI
wycieczki zawodowe:
Rajd Wesołego Geodety :)
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści